Договір про надання послуг

(в формі договору приєднання в порядку ст. 634 ЦК України)

ТОВ КОМІН

Редакція станом на 1 Листопада 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМІН», в особі Директора Міщенко Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту, що надалі іменується Замовник, пропонує фізичним особами-підприємцям та юридичним особам, що надалі іменуються Виконавець(ці) або Афіліат(и) з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона укласти договір про надання послуг шляхом приєднання до запропонованого договору на наступних умовах:

1. Преамбула договору


1.1 Цей договір розміщений в електронній формі на інтернет ресурсі Замовника - https://comin.co/, є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Сторона – Виконавець (Афіліат) не може пропонувати свої умови для внесення до цього договору або пропонувати змінити умови цього договору. У випадку погодження Виконавця (Афіліата) з умовами цього договору, він має можливість укласти його з Продавцем шляхом приєднання.
1.2 Цей договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (погодження, Акцепту) Виконавцем умов цього договору, про що свідчить заповнення та подання Виконавцем Замовнику відповідного електронного формуляра-повідомлення про погодження з договором (Акцепту).
1.3 Приєднуючись до цього договору, Виконавець тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим договором. Цей договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників договору. На вимогу Виконавця, йому надається електронне підтвердження факту укладання цього договору (зокрема електронний примірник цього Договору в редакції, чинній на дату укладення).
1.4 Цей договір, укладений з дотримання вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.
1.5 Цей договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і може бути укладений Замовником з тими особами, які зможуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього договору.

2. Визначення термінів

2.1 Акцепт – відповідь Виконавця про згоду на укладення цього договору, складена у формі електронного повідомлення (електронного документа) встановленого зразка.
2.2 Інтернет ресурс/сайт - сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднанні як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям.
2.3 Віджет COMIN – візуальне зображення товарної картки, яке являє собою код верстки і JavaScript, або рекламно інформаційний модуль або посилання на веб-сторінку/сайт, що вбудовуються у веб-сторінку чи браузер. Віджет призначений для вбудовування в сторінку сайту і здійснення цільових дій з боку відвідувачів сайту.
2.4 Веб-сторінка – інформаційний ресурс доступний у мережі Word Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері.
2.5 Сервіс COMIN – децентралізований майданчик, який автоматично підбирає покупцеві необхідний товар, який покупець має змогу купити відразу у віджиті COMIN без переходу на сайт власника товару. Інтернет ресурс сервісу COMIN знаходиться за наступним посиланням - https://comin.co/.
2.6 Особистий кабінет – це особливий розділ сайту https://comin.co/, який надає Виконавцю доступ до даних про стан особового рахунку, деталей продажу товару та інше.
2.7 Мерчант – юридична або фізична особа власник товарів, що реалізуються за допомогою віджетів COMIN.

3. Предмет договору

3.1 В порядку і на умовах, визначених цим договором, Виконавець надає Замовнику рекламні послуги, які включають в себе розміщення на інтернет ресурсі Виконавця – (надалі - Інтернет ресурс) віджетів COMIN (надалі – Послуги), з метою просування товарів чи послуг зображених у віджетах, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані послуги.
3.2 Виконавець самостійно або за допомогою сервісу COMIN розміщує віджети, що будуть зображені на його Інтернет ресурсі.
3.3 Виконавець самостійно або за допомогою сервісу COMIN обирає/змінює тип, колір, розмір віджету, а також тип та кількість товарів, які будуть передбачені віджетом.
3.4 Технічні можливості щодо створення та редагування віджетів, які Виконавець зобов’язується розміщувати на власному інтернет ресурсі передбачені сервісом COMIN.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1 Виконавець має право:
4.1.1 Вимагати від Замовника здійснення оплати вартості Послуг в строки, порядку та на умовах, визначених цим договором.
4.2.1 У випадку порушення Замовником своїх грошових зобов’язань за договором відстрочити дату початку надання Послуг на кількість днів, що дорівнює періоду прострочення оплату з боку Замовника.
4.2 Виконавець зобов’язаний:
4.2.1 Забезпечувати належну якість та своєчасність надання Послуг за договором.
4.2.2 Впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту виявлення несправностей/дефектів Інтернет ресурсу усувати виявлені несправності/дефекти, якщо інший строк не погоджений Сторонами.
4.3 Замовник має право:
4.3.1 Вимагати від Виконавця належного та якісного надання Послуг за Договором.
4.3.2 Здійснювати контроль за належним виконанням умов Договору.
4.3.3 Вимагати усунення недоліків у наданих Послугах.
4.4 Замовник зобов’язаний:
4.4.1 За допомогою сервісу COMIN забезпечити Виконавцю технічну можливість розміщувати та редагувати розміщені віджети на Інтернет ресурсі.
4.4.2 Оплатити вартість Послуг в строки, порядку і на умовах, визначених цим Договором.
4.4.3 При самостійному виявленні будь-яких несправностей/дефектів в роботі Інтернет ресурсу, з метою оперативного усунення таких несправностей/дефектів, негайно повідомляти про це Виконавця.
4.4.4 Належним чином виконувати інші умови цього Договору.

5. Розрахунки сторін

5.1 Вартість послуг Виконавця за цим договором визначається як відсоток від вартості реалізованого (проданого) товару за допомогою віджетів COMIN, розміщених на Інтернет ресурсі Виконавця. Розмір відсотку визначається щодо кожної позиції (товару).
5.2 Інформація про розмір відсотку, визначеного у п. 5.1 договору визначається у XML (RSS 2.0) файлі, що розміщується розміщується в Особистому кабінеті Афіліата.
5.3 Загальна вартість проданого товару автоматично розраховується сервісом COMIN. Інформацію про загальну кількість та вартість реалізованого Товару Виконавець може отримати у особистому кабінеті за посиланням: https://comin.co/system/affiliate.
5.4 Замовник здійснює оплату наданих Виконавцем послуг за письмовим запитом Виконавця, що розміщується в Особистому кабінеті Афіліата в системі COMIN.
5.5 Виконавець має право направляти запит Замовнику на оплату послуг, за умови надання послуг Замовнику, вартість яких складає суму більшу, ніж гривневий еквівалент 50 (п’ятдесят) доларів США відповідно до курсу НБУ на день оплати.
5.6 Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником з 15 по 20 число місяця наступного за місяцем направлення запиту Виконавцем.
5.7 Оплата Комісії платіжних систем при здійснення розрахунків за даним договором покладається на Виконавця та оплачується Виконавцем. Інформація про розмір комісії платіжних систем розміщується в Особистому кабінеті Афіліата.

6. Порядок приймання-передачі наданих послуг

6.1 За результатами транзакцій, що були здійснені протягом кожного звітного місяця, Замовником формується та надається Виконавцю Звіт, шляхом розміщення в сервісі COMIN у формі електронного документу. Звіт розміщується в сервісі COMIN до 15 календарного числа місяця, наступного за звітним місяцем.
6.2 Розміщення Звіту, передбаченого п. 6.1 договору, та здійснення Замовником оплати послуг Виконавця в порядку, встановленому Розділом 5 договору є підтвердженням факту надання послуг Виконавцем Замовнику.

7. Відповідальність Сторін

7.1 У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором і чинним законодавством України.
7.2 Порушення зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
7.3 Сплата Стороною, винною у порушенні умов цього договору, установленим цим договором або чинним законодавством України штрафних санкцій, не звільняє її від необхідності відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі завдані збитки та виконати умови цього договору.
7.4 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних він неї заходів для належного виконання зобов’язань.

8. Порядок вирішення спорів

8.1 Всі спори, що виникають з цього договору або у зв’язку з ним вирішуються шляхом переговорів.
8.2 Якщо Сторони не дійдуть згоди, спір вирішується в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.

9. Конфіденційність

9.1 Із положеннями цього договору, документацією, інформацією, пов’язаними з його виконанням, можуть знайомитись лише ті особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні договору, інші особи можуть отримувати доступ до положень цього договору та інших матеріалів і відомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
9.2 Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, отриманої під час виконання договору, інформації та отримання результатів.
9.3 Умови цього договору, додаткових угод та додатків до нього, усі матеріали, документи, інформація пов’язані з укладенням і виконанням договору, реквізити 9.4 Сторін і взаємні зобов’язання Сторін є конфіденційними.
Сторони не можуть передавати третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони договору, окрім випадків, коли таке передання цього договору або сплатою податків, інших обов’язкових платежів і в інших випадках, передбачених законодавством, що регулює обов’язки Сторін договору.
9.5 Щодо дотримання конфіденційності Сторони несуть відповідальність як за свої дії, так і за дії своїх посередників.
9.6 Протягом строку дії цього договору, а також протягом 3 років після його припинення, Сторони не мають права передавати третім особам або в інший спосіб розголошувати інформацію, отриману в результаті виконання цього договору, так само як і не повинні недобросовісно використовувати таку інформацію
9.7 Сторона яка порушила конфіденційність, відповідає перед іншою Стороною в порядку, встановленому законодавством України.
9.8 Не вважаються порушенням конфіденційності передання конфіденційної інформації третім особам, якщо не передання цієї інформації буде порушенням законодавства України.

10. Форс-мажор

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.
10.2 Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, землетрус тощо), воєнні дії, епідемії, пандемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.
10.3 Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини повинна негайно, протягом 1 календарного дня з моменту як вона дізналась про такі обставини, письмово інформувати про це іншу Сторону.
10.4 Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину неналежного виконання своїх обов’язків за цим договором звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання зобов’язань, тільки якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути наслідки таких обставин.

11. Прикінцеві положення

11.1 Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
11.2 Договір може бути припинено за згодою Сторін. Сторона яка бажає достроково розірвати договір направляє письмове повідомлення про намір розірвати даний договір за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання договору.
11.3 Сторони погодили використання факсимільного засвідчення підпису Сторін за цим Договором. Зразком оригінального підпису вважається підпис Сторін на даному договорі.
11.4 Сторони домовились про те, що з моменту підписання цього договору, при виконанні умов цього договору Сторони можуть здійснювати документообіг в формі електронних документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням сервісу COMIN.
11.5 Формування документів за цим договором здійснюється з застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та чинного законодавства України.
11.6 Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди щодо істотних умов договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.
11.7 Сторони засвідчують та гарантують, що при передачі ними персональних даних про фізичних осіб, що містяться в документах, які надані на виконання Договору, були дотримані вимоги спеціального законодавства України у сфері захисту персональних даних, в тому числі в частині отримання згоди на обробку персональних даних. Сторони зобов’язані самостійно повідомляти таких фізичних осіб про передачу їх персональних даних, а також про мету передачі, склад та зміст переданих персональних даних, а також про порядок реалізації прав, визначених Законом України «Про захист персональних даних».
11.8 Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю законодавству України, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни цього договору в тій мірі, щоб зробити його дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.
11.9 Уклавши цей договір, Виконавець дав погодження на передачі Замовнику всієї інформації про Виконавця, його працівників, представників, розрахункових операцій і іншої інформації, створеної у зв’язку з укладенням та за результатами виконання цього договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМІН», місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, оф. 139, Код ЄДРПОУ 43478784, рахунок IBAN: UA623206490000026008052762528 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 320649, тел. +38 (099) 482 29 30